Cautare generalaÎn temeiul art.7, din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și în conformitate cu prevederile art. 15 alin (2) din HG nr. 561/2009, autorităţile publice iniţiatoare transmit către Secretariatul General al Guvernului, în format electronic/PDF, proiectele de documente de politici publice şi de acte normative supuse concomitent consultării preliminare interinstituționale cât și consultării publice.
Secretariatul General al Guvernului, în vederea respectării procedurii de consultare preliminară interinstituţională și în conformitate cu dispozițiile Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, postează pe site-ul propriu forma electronică a proiectelor de acte normative și de documente de politici publice, primite de la autorităţile publice iniţiatoare.
Potrivit dispozițiilor legale în materie, au dreptul sa inițieze proiecte de documente de politici publice și proiecte de acte normative, în vederea adoptării/aprobării de către Guvern, conform atribuțiilor și domeniului lor de activitate, următoarele autorități publice:
a) ministerele și celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, aflate în subordinea Guvernului, precum și autoritățile administrative autonome;
b) organele de specialitate ale administrației publice centrale aflate în subordinea sau în coordonarea ministerelor, prin ministerele în a căror subordine sau coordonare se află;
c) prefecții, consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București, potrivit legii, prin Ministerul Administrației și Internelor;
Desfășurarea întregului proces de consultare, atât cu cetățenii și cu asociațiile legal constituite, cât și consultarea preliminară interinstituțională, cade în sarcina exclusivă a inițiatorului.
ARHIVA
2009-2012

Arhiva corespunzătoare proiecte de acte normative /documente de politici publice, postate pe site-ul SGG, în vederea consultării preliminare interinstituționale și consultării publice, în perioada 2009-2012

Ultimele Acte Normative

INITIATOR ACT NORMATIV TIP DOCUMENT
Ministerul Sănătăţii Hotărâre a Guvernului privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018 HG
Ministerul Afacerilor Interne HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente Seminarului Grupului Comun de Planificare al NATO în domeniul rezilienţei pregătirii urgenţelor civile, în perioada 27 – 30 martie 2017 HG
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale HOTĂRÂRE privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură si Floricultură Vidra si pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului HG
Ministerul dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor europene Ordonanță de urgență pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile OUG
Ministerul Afacerilor Interne HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, precum și trecerea acestuia în domeniul public al comunei Teremia Mare, județul Timiș HG
Ministerul Educatiei Nationale HOTĂRÂRE privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență HG
MINISTERUL MEDIULUI LEGE privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină PL
Ministerul dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor europene HOTĂRÂRE privind trecerea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Zamostea, judeţul Suceava HG
Ministerul Afacerilor Interne Hotărâre a Guvernului privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 345/2010 pentru aprobarea modelelor formularelor-tip folosite în activitatea de cazier judiciar HG
Ministerul Afacerilor Interne HOTĂRÂRE privind trecerea unei construcţii aflată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General de Aviaţie, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului HG
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, a Capitolului VIII din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordului-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării OUG
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Ordonanță de urgență a Guvernului privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură OUG
Ministerul Educatiei Nationale Hotarare privind participarea Romaniei la Programul pentru Evaluarea Internationala a Elevilor - PISA 2018, dezvoltat de OCDE HG
Ministerul Educatiei Nationale Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1412/2009 privind organizarea si functionarea Institutului de Stiinte ale Educatiei HG


Pentru a consulta un document propunere de proiect de act normativ/document de politică publică urmează să accesați din lista de mai jos link-ul corespunzător ministerului inițiator sau autorității publice inițiatoare și folosiți opțiunea ”search” pentru a indentifica documentul dorit

Initiatori


©2003-2017 Secretariatul General al Guvernului. Toate drepturile rezervate.